Mẩu Tuyển Dụng

Vị trí dự tuyển :   ……………………………. 
Đăng  ký nơi làm việc : …………………………    Bộ phận: ………………………
Ngày nộp đơn : ……/……/20……
 
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN:
Họ và tên ……………………………………………………….. Giới tính: Nam , Nữ 
Ngày sinh ……………………………. Nơi sinh  ………………………
Số CMND ……………………………. Ngày cấp ……………………..
Nơi cấp CMND …………………………….
Địa chỉ thường trú …………………………….
Địa chỉ hiện nay …………………………….
Điện thoại ……………………………. ĐTDĐ …………………………….
Chiều cao ……………………………. Cân nặng …………………………….
Trường hợp khẩn cấp, Công ty liên lạc với : …………………………….
Địa chỉ : …………………………….
 
II. TÌNH TRẠNG GIA ĐÌNH: (Các mối quan hệ Cha, Mẹ, Chồng/Vợ, Con) 
      Độc thân  , Có Gia Đình , Ly hôn 
Họ & Tên   Quan Hệ   Năm Sinh   Nghề Nghiệp   Chỗ Ở Hiện Nay   Ghi Chú
…………      ……… …………     ……………  …………………  ……… 
 
III. QUÁ TRÌNH HỌC TẬP và ĐÀO TẠO (Kể cả những khoá đang học)
1. Trình độ Học vấn & Chuyên môn 
Thời gian từ- đến tháng/năm  Tên trường/ Khoa/Cơ quan cấp   Chuyên ngành Văn bằng/Chứng chỉ   Xếp loại
………………………………       …………………………………   ………………      ………………………      ………… 
2 .Kỹ Năng
Ngoại Ngữ  Kỹ Năng Nói () Kỹ Năng Viết () Chứng Chỉ Đã Có  Giỏi  Trung Bình Yếu Giỏi Trung Bình Yếu 
…………………  …………… …………… …………… …………… …………… …………… ………………… 
 
3. Kỹ năng vi tính Tên Phần Mềm Có Thể Sử Dụng
Tự Đánh Giá Kỹ Năng  …………………
Tin học văn phòng  ………………… 
Đồ Họa , Lập trình ………………… 
 
4. Các văn bằng 
Bằng CEO ………………… 
Kế Hoạch đấu thầu ………………… 
 
IV- KINH NGHIỆM CÔNG TÁC (KỂ 03 ĐƠN VỊ LÀM VIỆC GẦN NHẤT) :
Tên Công ty: …………………
Thời gian làm việc: …………………
Địa chỉ: …………………
Điện thoại: ………………… Email: ………………… 
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: ………………… 
Thời gian Chức vụ Mô tả công việc Mức lương
…………… ……………………………     ……………
 
V- NGHỀ NGHIỆP:
 
1. Mục tiêu nghề nghiệp:
Mục tiêu nghề nghiệp ………………… 
Mức lương đề nghị (thử việc) …………………
Mức lương chính thức (sau khi thử việc) …………………
Mức lương mong muốn (khi đã phát huy hết khả năng) …………………
Ngày có thể bắt đầu làm việc tại công ty …………………
 
2.Tự đánh giá năng lực và phẩm chất của bản thân: 
Phẩm chất cá nhân …………………
Năng khiếu …………………
Kỹ năng …………………
                                                                 …………………, ngày …… tháng …… năm 20……
                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên)